Accionistes de Banco Popular, què puc reclamar?

Més de 300.000 accionistes de Banco Popular han perdut la totalitat de la seva inversió amb la declaració d’inviabilitat de l’entitat i la seva posterior adquisició per part de Banc Santander

Economia

Núria Vilarnau, advocada del Col·lectiu Ronda
Núria Vilarnau, advocada del Col·lectiu Ronda

Més de 300.000 accionistes de Banco Popular han perdut la totalitat de la seva inversió amb la declaració d’inviabilitat de l’entitat i la seva posterior adquisició per part de Banc Santander. Es tracta de clients minoristes que van dipositar tots els seus estalvis en aquest producte guiant-se per la relació de confiança que tenien amb el seu banc de tota la vida

Del conjunt dels accionistes afectats, podem distingir dos grups: els que van adquirir les seves accions l’any 2016, en el marc de la darrera ampliació de capital que Banco Popular va fer abans de la seva resolució definitiva, i els accionistes d’emissions anteriors.

A tots dos tipus d’accionistes correspon convidar-los a exercir els seus drets judicialment per recuperar el valor de la seva inversió, donat que ja són nombroses les sentències que condemnen a Banco Popular per irregularitats i falta d’informació. Més encara, després de que es conegués el passat mes de juny un informe emès per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en el que considerava que la cúpula directiva de Banc Popular va falsejar els comptes corresponents a l’exercici 2016 per oferir una falsa imatge de solidesa financera de l’entitat. Aquest falsejament, segons l’informe, comportaria la comissió d’un delicte de frau contra els inversors, el que segons la legislació vigent empara el nostre dret a recuperar els diners de les accions, tal com va succeir, per exemple, amb els accionistes de Bankia que es van trobar en una situació anàloga a la dels afectats per Banco Popular.

Què puc reclamar?

Els accionistes de Banc Popular podran sol·licitar judicialment la nul·litat de les ordres de subscripció de les accions de l’entitat i, subsidiàriament, la reclamació de danys i perjudicis, amb la consegüent devolució del capital invertit més els interessos legals i les custòdies (comissions de manteniment).
 
A aquestes dues accions que poden exercir judicialment els accionistes, cal afegir l’acció per falsedat en el fullet d’emissió. Una acció reservada als afectats que van adquirir les seves accions a la darrera ampliació de capital (2016) i contempla la reclamació dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’ informacions falses o omissions de dades rellevants en el fullet que se’ls va lliurar abans d’adquirir les accions.

Cal afegir que per exercir aquestes accions, els afectats no han d’haver acceptat els bons de fidelització oferts per Banco Santander.

Arribats en aquest punt, correspon convidar a les persones afectades per l’adquisició d’accions a exercir els seus drets com a consumidors de productes financers i recuperar el valor de la seva inversió. Perquè, si bé la compra de participacions i accions d’una empresa comporta el risc de patir pèrdues, aquest fet no justifica que si hem estat víctimes d’un engany, com sembla que ho han estat els accionistes de Banco Popular, no tinguem dret a reclamar els nostres diners, més encara quan ha quedat demostrat que l’entitat va oferir de manera fraudulenta una falsa imatge de solvència i seguretat.

Col·lectiu Ronda
Plaça Folch i Torres, 12, 1r C · Granollers

93 870 87 42
www.cronda.coop

Edicions locals