Recuperar les hores del permís retribuït obligatori

Aparador

Oriol Pintos, advocat del Col·lectiu Ronda
Oriol Pintos, advocat del Col·lectiu Ronda

El passat 29 de març es va aprovar el reial decret 10/2020 que establia que els treballadors no dedicats a tasques essencials i que no podien, per la naturalesa de les seves activitats, prestar servei en la modalitat de te­letreball s'havien de quedar a casa gaudint d'un "permís re­tribuït recuperable obligatori", sense que això suposés cap reducci6 salarial.

La mesura, en vigor fins al passat 9 d'abril, asenyalava que les hores corresponents a les jornades dei­xades de treballar s'hauran de recuperar abans de la finalit­zació d'aquest mateix any. No podrà ser l'empresa qui impo­si directament ni el calendari ni la forma de fer-ho, sinó que la concreció respecte com efectuar la recuperació de les hores deixades de treballar aquests dies s'haurà d'esta­blir mitjançant un període de negociació i consultes entre la pròpia empresa i la represen­tació legal dels treballadors.

Aquest període consultes tin­drà una durada màxima de set dies i en aquelles empreses en què no existeixi comitè o no hi hagi representants legals dels treballadors, la plantilla podrà crear una comissió integrada per tres persones de la mateixa empresa, que intevindrà en representació de la resta de companys i companyes.

Com ja hen esmentat en oca­sions anteriors, el fet que aquestes hores no treballades siguin obligatòriament recu­perables fa que la figura del permís retrubuït tingui més semblances amb una distribu­ció irregular de la jornada que no pas amb la concepció clàs­sica del permís laboral.

I és per això que resulta especialment important que el període de consultes per establir la forma de recuperar les jornades de permís sigui un veritable pro­cés de negociació on s'actuï de bona fe i amb voluntat d'en­tesa.

Especialment per asse­gurar-nos que no es vulneren els límits imposats a la forma de recuperar les hores com ara, per exemple, respectar els períodes mínims de descans entre jornades i setmanals, no superar en cap cas la jornada màxima anual i preservar els drets de conciliació.

L'obligació de seure a taula amb les empreses per arribar a acords sobre com recupe­rar els dies de permís pot ser una molt bona ocasió perquè moltes plantilles aprofi­tin aquesta interlocució per abordar altres problemàtiques laborals que poden ser trans­cendents en els temps difícils que segur que vindran un cop s'ai­xequi l'estat d'alarma sanitària. És moment d'intentar trobar un profit a aquesta circums­tància i assolir acords que pu­guin beneficiar unes plantilles que estan patint els efectes de l'expansió del coronavirus.

Oriol Pintos, advocat del Col·lectiu Ronda
plaça Josep Maria Folch i Torres, 12, 1r C · Granollers
Tel. 938 70 87 42  · www.cronda.coop

Edicions locals