Aprenentatge i cultura de seguretat; un binomi d'èxit

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Amprenentatge i cultura de seguretat; un binomi d'èxit
Amprenentatge i cultura de seguretat; un binomi d'èxit

Ja comentàvem en articles anteriors que des de fa temps ens movem en entorns VUCA (volàtil, incert, complex i ambigu), i si a aquest ambient hi sumem la diversitat de les xarxes humanes, és un repte per a qualsevol organització que vulgui evolucionar. Per això, haurà d'innovar i estar disposada principalment a aprendre i requerirà equips de treball sòlids, interdisciplinaris, oberts a compartir i sense por de parlar.

Un ingredient important per obtenir una organització de l'aprenentatge i que hauríem d'incorporar com a imprescindible a la nostra metodologia empresarial és la seguretat psicològica.

Què és la seguretat psicològica?

Ho podem definir com la situació en què les persones que componen els equips de treball es troben còmodes compartint preocupacions, dificultats, èxits i errors sense por, vergonya o aprensió a les represàlies. La relació es basa en què poden parlar i es crea un ambient en què hi ha la llibertat per fer preguntes quan hi ha inseguretat.

Per què és important?

Les organitzacions amb estratègies basades en la vigilància extrema i les recompenses positives i negatives en funció del comportament, a llarg termini acaben tenint un efecte rebot. Una de les conseqüències és el silenci, que és un dels riscos més grans que hi pot haver en una organització. A més d'un enduriment de les polítiques de compliment, culpabilitzar a l'empleat per comportaments inadequats, implementar més eines de control... els estudis indiquen que tot això no resol el problema de la seguretat.

L'evolució passa per l'aprenentatge, per saber què està passant realment a l'organització. Hem de conèixer com es desenvolupa la feina diària per detectar aquests petits senyals, aquestes oportunitats de millora que generen l’aprenentatge i permeten augmentar la nostra capacitat des del punt de vista de la seguretat i salut.

Un clima de seguretat psicològica fa que la gent parli més, que reporti més errors i es mostri més oberta cap a l'aprenentatge i l'evolució de la cultura de seguretat de les organitzacions:

• Aprenen dels errors i com prevenir-los.
• Milloren la coordinació entre equips.
• Comparteixen idees i propostes de millora.
• Augmenten el grau de qualitat.
• El valor del compromís es consolida.

"Una organització que no aprèn no és una organització segura". Todd Conklin

Òbviament, la seguretat psicològica per si sola no garanteix l'èxit, però sense ella augmentem el risc de fracassar.

La nostra recomanació és que si necessites col·laboracions per potenciar un clima de seguretat psicològica a la teva organització, contactis amb empreses especialitzades que puguin donar-te un punt de referència per implementar el projecte amb garanties.

-------------

 

Aprendizaje y cultura de seguridad; un binomio de éxito

Ya comentábamos en artículos anteriores que desde hace tiempo nos movemos en entornos VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), y si a este ambiente le sumamos la diversidad de las redes humanas, es un reto para cualquier organización que quiera evolucionar. Para ello, tendrá que innovar y estar dispuesta principalmente a aprender y requerirá equipos de trabajo sólidos, interdisciplinares, abiertos a compartir y sin miedo a hablar.

Un ingrediente importante para obtener una organización del aprendizaje y que deberíamos incorporar como imprescindible en nuestra metodología empresarial es la seguridad psicológica.

¿Qué es la seguridad psicológica?

Lo podemos definir como la situación en que las personas que componen los equipos de trabajo se sienten cómodas compartiendo preocupaciones, dificultades, éxitos y errores sin miedo, vergüenza o temor a represalias. La relación se basa en que pueden hablar y se crea un ambiente en que hay libertad para hacer preguntas cuando hay inseguridad.  

¿Por qué es importante?

Las organizaciones con estrategias basadas en vigilancia extrema y recompensas positivas y negativas en función del comportamiento, a largo plazo acaban teniendo un efecto rebote. Una de las consecuencias es el silencio, que es uno de los mayores riesgos que puede haber en una organización. Además de un endurecimiento de políticas de cumplimientos, culpabilizar al empleado por comportamientos inadecuados, implementar más herramientas de control.. los estudios indican que todo ello no resuelve el problema de la seguridad.

La evolución pasa por el aprendizaje, por saber qué está pasando realmente en la organización. Debemos conocer cómo se desarrolla el trabajo diario para detectar esas pequeñas señales, esas oportunidades de mejora que generan aprendizaje y permiten aumentar nuestra capacidad desde el punto de vista de la seguridad y salud.

Un clima de seguridad psicológica hace que la gente hable más, que reporte más errores y se muestre más abierta hacia el aprendizaje y la evolución de la cultura de seguridad de las organizaciones:

  • Aprenden de los errores y como prevenirlos.
  • Mejoran la coordinación entre equipos.
  • Comparten ideas y propuestas de mejora.
  • Aumentan el grado de calidad.
  • El valor del compromiso se afianza.

“Una organización que no aprende no es una organización segura”. Todd Conklin

Obviamente, la seguridad psicológica por sí sola no garantiza el éxito, pero sin ella aumentamos el riesgo de fracasar.

Nuestra recomendación es que si precisas colaboraciones para potenciar un clima de seguridad psicológica en tu organización, contactes con empresas especializadas que puedan darte un punto de referencia para implementar el proyecto con garantías.

 

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · [email protected]

 

 

Edicions locals