La tècnica del 'flowtime' per incrementar el nostre rendiment

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

 La tècnica del 'flowtime' per incrementar el nostre rendiment
La tècnica del 'flowtime' per incrementar el nostre rendiment

Aquesta tècnica suggereix posar el focus i el nostre objectiu en una única tasca i evitar la multitasca. És clau per aconseguir el màxim rendiment la combinació de temps de concentració, inspiració o quan ens considerem més operatius per fer aquesta única tasca.

Com apliquem aquesta tècnica?

Dionatan Moura, el seu creador, ens explica que el concepte flow o estat de màxima motivació necessita els passos següents per ser efectiva:

• Preparació i mentalització. Dedicar-nos a una sola tasca cada cop, invertint en aquesta activitat la nostra atenció, esforços i motivació.
• És aconsellable fer servir algun sistema de comptador del temps.
• A més, aquesta tècnica requereix que ens hem de comprometre amb aquesta tasca amb tota la nostra capacitat perquè la nostra consciència i accions quedin en sintonia.
• L'estat de flow té una atenció enfocada intensa que pot durar entre 25 i 90 minuts, però quan el treball és rutinari i també estressant, la concentració màxima no arribarà a l'hora i mitja. Per això, aquesta tècnica recomana que quan percebem que la concentració i la motivació minven s'ha de fer un descans seguint les pautes següents:

- treball intens 25 minuts + pausa de 5 minuts.
- treball intens entre 25 i 50 minuts + pausa de 8 minuts.
- treball intens entre 50 i 90 minuts + pausa de 10 minuts.

• Evitar distraccions com un escriptori sobrecarregat, mòbils, xarxes socials, etc.
• Si durant el període de flow o concentració, la nostra ment es desvia cap a altres tasques o pensaments, el seu creador ens suggereix que ho escriguem en un full. És una manera d'indicar a la nostra ment que aquest pensament és una tasca ajornable.

Així mateix, l’èxit de la tècnica del flowtime del rendiment consisteix a entrenar el focus d’atenció cap a una tasca concreta i repetir amb regularitat. La repetició farà que ens tornem més disciplinats. És molt important no forçar la situació per evitar la sobrecàrrega i l'estrès. Les pauses breus oxigenen el cervell i renoven la nostra motivació a continuar amb intensitat a la tasca.

Com és habitual, professionals en formació, tutorial i orientació poden ajudar-te a millorar i desenvolupar amb èxit aquesta tècnica per millorar la seva productivitat tant a nivell professional, formatiu o personal.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · [email protected]

----------------------------------

La técnica del flowtime per incrementar nuestro rendimiento

Esta técnica sugiere poner el foco y nuestro objetivo en una única tarea y evitar la multitarea. Es clave para conseguir el máximo rendimiento la combinación de tiempos de concentración, inspiración o cuando nos consideramos más operativos para realizar esta única tarea.

¿Cómo aplicamos esta técnica?

Dionatan Moura, su creador, nos explica que el concepto flow o estado de máxima motivación precisa los siguientes pasos para ser efectiva:

  • Preparación y mentalización. Dedicarnos a una sola tarea cada vez, invirtiendo en esta actividad nuestra atención, esfuerzos y motivación.
  • Es aconsejable usar algún sistema de contador del tiempo.
  • Además, esta técnica requiere que debemos comprometernos con esta tarea con toda nuestra capacidad para que nuestra conciencia y acciones queden en sintonía.
  • El estado de flow tiene una atención enfocada intensa que puede durar entre 25 y 90 minutos, sin embargo, cuando el trabajo es rutinario y también estresante, la concentración máxima no llegara a la hora y media.  Por lo que, esta técnica recomienda que cuando percibamos que la concentración y la motivación menguan debe hacerse un descanso siguiendo las siguientes pautas:

- trabajo intenso 25 minutos + pausa de 5 minutos.
- trabajo intenso entre 25 y 50 minutos + pausa de 8 minutos.
- trabajo intenso entre 50 y 90 minutos + pausa de 10 minutos.

  • Evitar distracciones como un escritorio sobrecargado, móviles, redes sociales, etc.
  • Si durante el periodo de Flow o concentración, nuestra mente se desvía hacia otras tareas o pensamientos, su creador nos sugiere que lo escribamos en una hoja. Es una forma de indicar a nuestra mente que este pensamiento es una tarea aplazable.

Asimismo, el éxito de la técnica del flowtime del rendimiento consiste en entrenar el foco de atención hacia una tarea concreta y repetir con regularidad. La repetición hará que nos volvamos más disciplinados. Es muy importante no forzar la situación para evitar la sobrecarga y el estrés. Las pausas breves oxigenan el cerebro y renuevan nuestra motivación a continuar con intensidad en la tarea.

Como es habitual, profesionales en formación, tutorial y orientación puede ayudarte a mejorar y desarrollar con éxito esta técnica para mejorar su productividad tanto a nivel profesional, formativo o personal.

Helpoint Serveis
Consultoría de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · [email protected]

Edicions locals