SMART, DAFO i CAME; com ens poden ajudar a la recerca de feina

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

SMART, DAFO i CAME; com ens poden ajudar a la recerca de feina
SMART, DAFO i CAME; com ens poden ajudar a la recerca de feina

Els projectes professionals o plans de negoci per ser efectius i, el més important, viables; necessiten eines de mesura que permetin analitzar tant l'entorn com la millor estratègia per aconseguir els nostres objectius. Professionals de la formació i el coachestan fent servir aquestes eines per analitzar i identificar les nostres competències i capacitats per impulsar noves oportunitats laborals.

SMART – específics, mesurables, assolibles, realistes i acotats en un temps.

El nostre objectiu amb aquesta anàlisi és focalitzar-nos en allò que si podem fer i centrar-nos en allò que volem aconseguir:

S (specific): què vull aconseguir? amb qui? on?
M (measurable): com puc saber si ho he aconseguit?
A (achievable): quina possibilitat tinc d'aconseguir-ho?
R (realistic): és el meu objectiu realista amb els recursos que tinc? és el moment oportú per desenvolupar aquest objectiu?
T (timely): quan haurà d'estar acabat?

Un cop determinats el nostre objectiu i el tempo necessari per assolir-lo (l’objectiu SMART), podem passar el nostre pla a la fase d'acció següent:

DAFO

Aquesta anàlisi ens permet conèixer la situació actual a nivell intern (les nostres debilitats i fortaleses) i a nivell extern (amenaces i oportunitats).

Hem de tenir en compte per a aquest apartat, entre altres coses: la nostra experiència, les necessitats de recursos que tenim, la nostra capacitat financera, la nostra formació, la ubicació…

En fortaleses resumirem les nostres virtuts o el que considerem que tenim més habilitat, allò que ens distingeix i ens fa diferents: en què aportem valor afegit, quin és el nostre avantatge competitiu… I si volem anar un pas més enllà, podem valorar si la importància del que hem afegit a cada apartat és alta, mitjana o baixa.

Per a les amenaces i oportunitats haurem de fer una anàlisi i un estudi constant. Hem d'estar alerta, conèixer els canvis al mercat, els competidors, visualitzar futuribles i aprendre.

Anàlisi CAME per reforçar el nostre pla d'acció

C: Corregir Debilitats
A: Afrontar Amenaces
M: Mantenir Fortaleses
E: Explotar Oportunitats

Els resultats del DAFO i l'anàlisi CAME ens ajudaran a optimitzar l'abast del nostre objectiu triant entre quatre tipus d'estratègies:

1.        ofensives (explotar les fortaleses i aprofitar les oportunitats),
2.        defensives (alimentant les fortaleses i afrontant les amenaces),
3.        reorientació (traient partit a les noves oportunitats i corregir debilitats) i
4.        supervivència (esmenar debilitats i superar amenaces).

Les consultories expertes en selecció de personal qualificat us poden orientar en la correcta aplicació d'aquestes mesures d'anàlisi adaptada a la vostra situació particular.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · [email protected]

 

------------------------------------------------

 

SMART, DAFO y CAME; como nos pueden ayudar en nuestra búsqueda de empleo

Los proyectos profesionales o planes de negocio para ser efectivos y lo más importante viables, precisan de herramientas de medición que permitan analizar tanto el entorno como la mejor estrategia para conseguir nuestros objetivos.

Profesionales de la formación y el coach están usando estas herramientas para analizar e identificar nuestras competencias y capacidades para impulsar nuevas oportunidades laborales.

SMART – específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados a un tiempo.

Nuestro objetivo con este análisis es focalizarnos en lo que si podemos hacer y centrarnos en lo que queremos conseguir: 

S (specific): ¿qué quiero conseguir? ¿con quién? ¿dónde?
M (measurable): ¿cómo puedo saber si lo he conseguido?
A (achievable): ¿qué posibilidad tengo de lograrlo?
R (realistic): ¿es mi objetivo realista con los recursos que tengo? ¿es el momento oportuno para desarrollar este objetivo?
T (timely): ¿cuándo deberá estar terminado?

Una vez determinados nuestro objetivo y el tempo necesario para alcanzarlo (objetivo SMART), podemos pasar nuestro plan a la siguiente fase de acción:

DAFO

Este análisis nos permite conocer la situación actual a nivel interno (nuestras debilidades y fortalezas) y a nivel externo (amenazas y oportunidades).

Debemos tener en cuenta para este apartado, entre otras cosas: nuestra experiencia, las necesidades de recursos que tenemos, nuestra capacidad financiera, nuestra formación, la ubicación…

En fortalezas resumiremos nuestras virtudes o lo que consideramos que tenemos más habilidad, lo que nos distingue y nos hace diferentes: en qué aportamos valor añadido, cuál es nuestra ventaja competitiva…Y si queremos ir un paso más allá, podemos valorar si la importancia de lo que hemos añadido en cada apartado es alta, media o baja.

Para las amenazas y oportunidades tendremos que hacer un análisis y un estudio constante. Debemos estar alerta, conocer los cambios en el mercado, los competidores, visualizar futuribles y aprender.

Análisis CAME para reforzar nuestro plan de acción

C: Corregir Debilidades
A: Afrontar Amenazas
M: Mantener Fortalezas
E: Explotar Oportunidades

Los resultados del DAFO y el análisis CAME nos ayudaran a optimizar el alcance de nuestro objetivo eligiendo entre cuatro tipos de estrategias:

  1. ofensivas (explotar las fortalezas y aprovechar las oportunidades),
  2. defensivas (alimentando las fortalezas y afrontando las amenazas),  
  3. reorientación (sacando partido a las nuevas oportunidades y corregir debilidades) y
  4. supervivencia (subsanar debilidades y superar amenazas).

Las consultorías expertas en selección de personal cualificado pueden orientarte en la correcta aplicación de estas medidas de análisis adaptada a tu situación particular.

Helpoint Serveis
Consultoría de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · [email protected]

Edicions locals