Llei de segona oportunitat: el dret a tornar a començar

Col·lectiu Ronda

Contingut patrocinat, Aparador

Llei de segona oportunitat: el dret a tornar a començar
Llei de segona oportunitat: el dret a tornar a començar

Les darreres dades fetes públiques indiquen que des de la seva entrada en vigor l’any 2015, més de 15.000 persones a tot l’Estat s’han acollit a l’anomenada Llei de Segona Oportunitat que permet, en determinades circumstàncies i complint certs requisits, paralitzar els processos d’embargament i cancel·lar fins al 100% dels nostres deutes pendents.

Aquesta llei actua de forma anàloga a com ho fa el conegut concurs de creditors per a les empreses, però en aquest cas està adreçada a les persones físiques, particulars, autònoms i, fins i tot, empresaris que pateixen una situació d’insolvència. La intenció és superar una eventual situació de fallida i començar de zero, sense deutes, intentant preservar al mateix temps els interessos dels creditors.

Es tracta d’un procediment que pot arribar a ser força complex i que requereix necessàriament anar acompanyats d’advocat/da i procurador/a que poden ser d’ofici si existeix insuficiència de rendes. L’extensió d’aquest article no permet, en absolut, oferir gaires detalls, per això us enllacem al final de la pàgina l’accés a una pàgina web on trobareu informació més acurada. El que cal tenir present, això sí, és que es tracta d’un procediment tutelat per un Jutjat Mercantil adreçat a trobar la fórmula més adient per tal que la persona interessada pugui fer front a la part assumible dels seus deutes pendents i exonerar, és a dir, alliberar de l’obligació de pagament, la resta.

No tots els deutes són susceptibles d’exoneració i alguns només com ho són amb certs límits, tal com succeeix amb els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social que superin els 7.500 euros. Queden fora de l’abast de la llei, per exemple, els deutes derivats de l’obligació d’abonar una pensió d’aliments, els salarials o els que estiguin relacionats amb una responsabilitat civil extracontractual o amb la comissió d’un delicte. També s’exclouen els deutes hipotecaris i els impagaments de crèdits amb garantia real. La resta de deutes o supòsit d’impagament són susceptible de poder incloure’s en la nostra sol·licitud.

Els Jutjats tenen al seu abast diferents mecanismes per intentar trobar el millor mode d’aplicar la norma i que seran els més adients en funció de si la persona sol·licitant és titular de béns o no ho és i del conjunt de les seves circumstàncies personals, que caldrà detallar i documentar amb la màxima precisió possible. Segons siguin aquestes circumstàncies i valorant tant el volum de deutes com la capacitat real de pagament de la persona endeutada, es pot optar per una opció o l'altra, ja sigui amb una liquidació ordenada de tot el nostre patrimoni o establint un pla de pagament a 3 o 5 anys que permeti fer front amb garanties a les obligacions creditícies que pugui haver-hi. En funció de quina sigui la fórmula que resulti més adequada per a la persona, el procediment pot ser més o menys complicat i arribar a requerir per part del Jutjat de la participació d’un administrador concursal i d’un acord amb els principals creditors.

Laia Manté
Advocada de Col·lectiu Ronda

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals