Santa Eulàlia liquida el pressupost del 2015 amb un romanent d'1,5 milions

El ple de dijous també va aprovar per unanimitat el catàleg de camins municipals

Societat

Santa Eulàlia de Ronçana

El ple municipal de dijous de Santa Eulàlia de Ronçana va donar compte de la liquidació del pressupost 2015 de l’Ajuntament amb un resultat positiu de 736.630 euros. Segons va explicar la regidora d'Economia i Hisenda, Montse Torras, “la comparació entre el pressupost definitiu i el grau d’execució total de les despeses ha estat del 84,19%, mentre que dels ingressos ha sigut del 96,14%”.

Torras també va informar que “l’informe d’Intervenció verifica que a 31 de desembre els comptes compleixen els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i d’avaluació de la regla de despesa”.

La regidora va concloure explicant que l’Ajuntament té, a dia d’avui, un romanent de tresoreria positiu de 1.503.552 euros, però que les restriccions legals no permeten fer ús d’aquests diners per fer despeses addicionals a les que s’aprovin al pressupost.

Pel que fa a la liquidació del pressupost 2015 de SET Comunicació, aquest va ser positiu en 7.434 euros, igual que el seu romanent de tresoreria, amb 2.800 euros. Segons l’Ajuntament, aquestes xifres es deuen a l’aportació extraordinària que va fer l’Ajuntament el 2015 per compensar la bestreta atorgada el 2012 per la compra d’un equip de continuïtat.

L’alcalde Francesc Bonet també va aprofitar la celebració del ple per explicar, a partir d’una pregunta del grup municipal d’Independents-ERC, la recent reunió amb la Diputació de Barcelona, en la qual garanteixen, com a mínim, una aportació de 600.000 euros a l’Ajuntament fins l’any 2019.

Catàleg de camins
Un altre dels punts del ple va ser l’aprovació del catàleg de camins municipals de Santa Eulàlia, que es va aprovar per unanimitat. L’endemà de la publicació d’aquest catàleg al Butlletí Oficial de la Província, la pàgina web municipal i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, hi haurà un termini de dos mesos perquè els veïns puguin presentar-hi al·legacions o suggeriments.

Edicions locals