Vistiplau ambiental amb condicions al projecte d'arranjament del camí del Montseny

La via mantindrà la condició de pista forestal de terra en més de la meitat del traçat

Societat

Montseny

La Ponència Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat va resoldre dimecres emetre una declaració d’impacte ambiental favorable al projecte d’arranjament i pavimentació del camí de connexió de les carreteres BV-5301 i BV-5114, al terme municipal de Montseny, promogut per l’Ajuntament.

L’objectiu del projecte és millorar la relació del nucli del municipi amb els veïnats propers, mitjançant el condicionament del camí existent, de 3,7 quilòmetres de longitud, entre el càmping de les Illes i Sant Marçal. Alhora, també es vol adequar la via a la funcionalitat de la xarxa bàsica del parc a la que pertany.

El vistiplau està condicionat a la incorporació de mesures addicionals encaminades a restringir el paviment en aquells trams on sigui estrictament necessari, limitar l’amplada de la pista, i gestionar el possible increment de la freqüentació a l’entorn natural, en coherència amb allò que preveu l’estudi d’impacte ambiental.

En concret, es limitaran les actuacions als trams estrictament necessaris, amb problemes d’erosió, dificultats per a la circulació, elevats costos de manteniment per a l’estabilització del terreny, i impacte ambiental derivat d’aquest manteniment. També caldrà establir un protocol de vigilància i seguiment de l’impacte de la possible inducció de trànsit i de la freqüentació. En cas que es detectessin afectacions significatives sobre la fauna o la flora caldrà que l’òrgan gestor del Parc Natural estableixi les mesures adients. Aquest òrgan regularà l’aparcament de vehicles al llarg de la pista, fins i tot amb limitacions físiques, per evitar l’ocupació de marges del camí, i determinarà mesures de control i de limitació dissuasiva en els punts que representin un conflicte d’accessibilitat al medi natural. En els trams pavimentats, l’amplada de la calçada més la de les cunetes no superarà, en cap cas, la secció de quatre metres. Per evitar l’efecte d’atracció de rèptils que tenen els paviments asfàltics, i per a una millor integració paisatgística, es farà servir un a base de terra natural estabilitzada, grava-ciment, o formigó amb tractament cromàtic en funció del pendent del camí. Finalment, també caldrà adequar el gual existent a l’encreuament del camí amb la Tordera per millorar la continuïtat del curs d’aigua i la connectivitat ecològica.

La decisió favorable s’ha pres després que l'Ajuntament de Montseny hagi realitzat un estudi d’impacte ambiental, d’haver sotmès el projecte a informació pública, d’haver estudiat i incorporat part de les al·legacions presentades, i d’haver pres en consideració el contingut de l’informe elaborat pel Consell de Protecció de la Natura. Les principals reivindicacions dels contraris al projecte i del consell han estat la reducció de les intervencions als trams indispensables i la minimització del possible impacte derivat de l’increment de la freqüentació.

Edicions locals