Nova convocatòria municipal d'ajuts al pagament del lloguer

S'incorpora un nou ajut vinculat a les persones que més han patit la crisi del coronavirus i les conseqüències de l'estat d'alarma

Societat

Per cinquè any consecutiu, l’Ajuntament de Granollers ha obert una nova convocatòria d’ajut al pagament de lloguer. Com en les edicions anteriors, seran prioritaris determinats col·lectius: joves menors de 35 anys, persones de 65 anys o més, i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat: dones víctimes de violència masclista, unitats de convivència amb algun membre amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i famílies monoparentals amb menors a càrrec. També es poden acollir a aquests ajuts els titulars d'un contracte d'arrendament formalitzat a través de la Borsa de Lloguer Municipal, per ampliar el nombre d’habitatges de lloguer assequible disponibles al conjunt de la ciutat.

Se subvencionarà el lloguer de tot l’any 2020, en el cas de contractes ja vigents, amb una quantia de 100 euros mensuals, amb un màxim de 12 mensualitats, és a dir, fins a 1.200 euros. En el cas dels contractes formalitzats durant el 2020, se subvencionarà la primera mensualitat sencera de lloguer, fins a un màxim de 600 euros; l’impost que s’ha de liquidar amb motiu de la signatura de contracte, fins a un import de 150 euros; i 100 euros mensuals, amb una percepció màxima de 1.100 euros.

Del 29 de setembre al 29 d’octubre, es podran presentar les sol·licituds d’ajut al lloguer d’ambdues convocatòries, preferiblement de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers, o bé es pot demanar cita a l'Oficina Local d'Habitatge, situada al carrer del Rec, 50, trucant al 938601200.

Ajuts durant l’estat d’alarma

En el marc del pla de mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi de la Covid-19, aprovat per unanimitat al ple municipal, s’ha dissenyat un nou ajut al pagament de lloguer, per les situacions sobrevingudes d’atur, ERTO o disminució dels ingressos habituals com a conseqüència de la pandèmia.

Així, les dificultats econòmiques per afrontar el pagament del rebut del lloguer de l’habitatge habitual, sorgides arran de la Covid-19, són la base dels requisits necessaris per poder rebre aquest ajut. També, en el cas de ser empresari/autònom, el fet d’haver passat a una situació de pèrdua d'ingressos o cessament d’activitat des del mes de març. L’import d’aquesta subvenció correspondrà als rebuts de lloguer dels quatre mesos de l’estat d’alarma, de març a juny de 2020, i l’import es determinarà per la diferència entre l’import del lloguer a pagar i l’import equivalent al 30 % d’endeutament de la unitat familiar, essent la quantia màxima total de la subvenció de 1.200 euros per tot el període.

Represa del servei de mediació a l’Oficina Local d’Habitatge

Des del 15 de setembre, qualsevol persona amb cita pot rebre novament atenció presencial de les advocades del servei d’assessorament jurídic a la ciutadania a l’Oficina Local d’Habitatge on s’han habilitat els espais adequats per garantir totes les mesures. Aquest servei és gratuït i ofereix una mediació entre les diferents parts davant de dificultats que puguin sorgir relacionades amb l’habitatge en règim de propietat o de lloguer. Un servei que sorgeix de la col·laboració entre el Col·legi d’Advocats de Granollers i l’Ajuntament.

Edicions locals